Pinoy Ito

Monday, April 18, 2005

Pagbasa at Pagsulat sa Iba't Ibang Disiplina

DESKRIPSYON:

Ang kursong ito ay nagbibigay pokus sa pagbasa at pagsulat bilang kasangkapan sa pagkatuto ng wika. Tatalakayin dito ang iba't ibang dimensyon at istratehiya sa pagbasa ng iba't ibang teksto sa iba't ibang disiplina. Nalilinang ang kasanayan sa kritikal na pang-unawa at mapanuring pagbasa at kasanayan sa malikhaing pafsulat hango sa binasang teksto.

LAYUNIN:

1. Naipaliliwanag ang papel na ginagampanan ng wika sa pag-aaral at
pagkatuto sa iba't ibang disiplina.
2. Natatalakay ang kahalagahan ng pagbabasa at pagsulat sa iba't ibang
larangang pang-akademiko.
3. Nasusuri ang binasang teksto at napanood na pelikula.
4. Nagagamit ang mga kasanayan sa pagbasa at pagsulat sa mabisang pag-
aaral ng iba't ibang asignatura.
5. Nakapagtatanghal ng dula-dulaang tumutukoy sa napapanahong isyu sa
lipunan.


SANGGUNIAN:

1. Austero, C. et al.1999. Filipino sa Iba't Ibang Disiplina. Mega-Jesta
Prints, Inc. Valenzuela City.
2. Belvez, paz et al.1990. Gamiting Filipino Pagbasa at Pagsulat. Rex
Printing Company, Inc. Quezon City.
3. Sauco, Consolacion et al.1998. Pagbasa at Pagsulat sa Iba't Ibang
Disiplina. Katha Publishing Co., Inc. Quezon City.
4. Villamin, A. et al.1987. Developmental Reading. Phoenix Publishing
House, Inc. Quezon City.

MGA PANGANGAILANGAN:
1. Maikling Pagsubok
2. Papel-Pananaliksik
3. Paglahok sa Talakayan
4. Pag-uulat
5. Presentasyon ng Pananaliksik
6. Pagtatanghal ng dula-dulaan
7. Dalawang mahabang pagsubok

3 Comments:

Post a Comment

<< Home